07 شهریور 1394 ساعت 00:15
مطالب تصادفی

اذان تاج اصفهانی

اذان
2015-08-16 05:58:29

اختصاصی تنغیم / تاج اصفهانی در سال ۱۲۸۲در اصفهان‏ متولد شد. پدرش شیخ اسماعیل معروف به تاج‌الواعظین بود که تا حدی با دستگاه‌های‏ موسیقی سنتی ایرانی‏ آشنایی داشت.

آوای قرآن و کاهش اضطراب

مقالات قرآنی
2015-05-19 17:42:05

آدمی به عنوان پیچیده ترین و در هم تنیده ترین موجود، دارای نیازهای متعدد و متنوعی است . و سر پا نیازمند آفریده شده و همه زندگی او را نیاز دربرگرفته، و «دین » به تعبیر آلپورت گل سر سبد نیازهای اوست . ریشه احساس نیاز به دین، ژرف و عمیق است واین احساس یک وابستگی مطلق است . به دیگر سخن، انسان گرایش و کشش های دائمی به سوی آفریدگار خویش دارد و کوشش ها، زمزمه ها، طلب ها، راز و نیازهایش نیز برخاسته از آن کشش هاست . عبادت، تجلی خواست روحی بشر است و منظومه عبادات نیز شکل دادن و قالب ساختن برای آن حقیقت و تجلی فطری است که در عمق فطرت انسان وجود دارد . آدمی قادر نیست از قلمرو راز و نیاز بگریزد و خود را نیازمند خداوند احساس نکند . اگر احساس کرد که در زندگی او خدایی نیست، مثل مگس های خشک پاییزی می شود که به محض این که به شیشه می خورد، بی صدا می میرد . یکی از نیازهای بشر، گوش دادن به کلام خداوند است . آوای دلنشین قرآن حتی دردهای او را تسکین می دهد و نیازش را برمی آورد .
مقاله حاضر، از چکیده سه تحقیق پزشکی سخن می گوید که در هر یک از آنها، تاثیر آوای قرآن کریم در کاهش استرس و اضطراب بیماران، مورد مطالعه قرار گرفته است .
1 . بررسی میزان تاثیر آوای قرآن کریم بر کاهش سطح اضطراب قبل و بعد از انجام اقدامات تشخیصی و درمانی .
در چکیده تحقیق فوق که در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، سال 1376 صورت گرفت، آمده است: «اضطراب پدیده شایع عصر ماست; اما پیشینه ای به طول تمامی تاریخ دارد، و از این رو، همواره مورد توجه بوده است . با این وصف، اضطراب کم، برای حیات و زندگی روزمره لازم است، ولی قطعا اضطراب زیاد، آثار و زیان های جدی بر جسم و روان و روابط اجتماعی می گذارد، و در نتیجه، کنترل و مهار آن همیشه توصیه شده است . شاید به این علت در سال های اخیر، پژوهشگران تاکید و توجه زیادی بر روش های غیر دارویی کاهش اضطراب دارند، و در این راستا، در تحقیقات فراوان، تاثیر انواع موسیقی بر کاهش اضطراب، ارزیابی شده است . یکی از اقسام موسیقی، موسیقی ناشی از تلاوت آیات قرآن کریم است . این موسیقی عرفانی و دلپذیر، یکی از باشکوه ترین ابعاد اعجاز بیانی قرآن مجید است .»
هدف تحقیق ، بررسی تاثیر آوای قرآن بر وضعیت استرس بیماران، قبل و بعد از اقدامات درمانی است . فرضیه تحقیق عبارت است از: آوای قرآن بر کاهش شدت اضطراب قبل و بعد از انجام اقدامات تشخیصی و درمانی، مؤثر است . این طرح تحقیقاتی، یک مطالعه نیمه تجربی به شمار می رود که جامعه آماری آن را، کلیه بیماران بخش های داخلی و جراحی بیمارستان امام حسین (ع) و امام خمینی (ره) اصفهان تشکیل می داد . این بیماران قرار بود تحت یک نوع پروسیجر تهاجمی قرار گیرند . حجم نمونه در این مطالعه 80 نفر بوده اند که به طور تصادفی در دو گروه آزمون و شاهد قرار داده شدند . در این تحقیق، برای کاهش اضطراب گروه آزمون، از 20 دقیقه آوای قرآن کریم با صدای اساتید بزرگ مصری و ایرانی که از بین آیات و سوره های مختلف انتخاب شده بود، استفاده گردید، و از طریق هدفون به استماع واحدهای بیمارستانی رسانده شد . اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم افزارEPL6 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت، و نتایج زیر به دست آمد:
در مرحله اول، کاهش اضطراب در دو گروه شاهد و آزمون محسوس نبود; در حالی که در گروه آزمون در مراحل دوم و سوم - قبل و بعد از انجام پروسیجر میزان اضطراب کاهش یافته بود; اما این کاهش در گروه شاهد مشاهده نشد . و نیز، در بررسی علائم حیاتی در گروه آزمون، میزان فشار خون سیستول و تنفس تعدیل یافته، ولی تعداد نبض، و میزان فشار خون دیاستول در مقایسه با گروه شاهد، تغییر معناداری نداشت . همچنین، عوامل دیگری مثل سابقه انجام پروسیجر، نوع عمل، سن، جنبش، سابقه استماع به موسیقی یا تلاوت آیات قرآن، تشخیص پزشکی و . . . بررسی گردید، که هیچ کدام ارتباط معناداری با کاهش سطح اضطراب نشان ندادند . بنابراین، نتایج تحقیق نشان داد که فرضیه تحقیق درست و قابل اثبات است; یعنی آوای قرآن کریم بر کاهش سطح اضطراب بیماران قبل و بعد از انجام تشخیصی و درمانی تاثیر دارد .
2 . میزان تاثیر آوای قرآن کریم بر اضطراب بیماران، قبل از عمل جراحی در بیمارستان های منتخب تهران در سال 1376 .
تحقیق مذکور نیز نیمه تجربی بود که به منظور بررسی میزان تاثیر آوای قرآن کریم بر اضطراب بیماران، قبل از عمل جراحی قلب صورت گرفت . این پژوهش، در بخش جراحی قلب بیمارستان امام خمینی (ره) تهران انجام یافت . هدف کلی پژوهش، تعیین میزان تاثیر آوای قرآن کریم بر اضطراب بیماران قبل از عمل جراحی بود . ابزار مورد استفاده در پژوهش را، سیاهه حالت فرم اضطراب اسپیل برگر، پرسش نامه اطلاعات فردی، چک لیست ثبت علائم حیاتی، برگه ثبت تعداد دفعات و مدت زمان گوش کردن به آوای قرآن تشکیل می داد . تعداد 80 نفر از بیماران با توجه به مشخصات نمونه انتخاب شدند . از این تعداد، 50 نفر در گروه آزمون، از بعد از ظهر روز قبل، دو بار و هر بار 15 دقیقه به آوای قرآن کریم گوش کردند، و 30 نفر در گروه شاهد قرار گرفتند، که تحت تاثیر دخالت و مداخله پژوهشگر قرار نداشتند، و تنها از مراقبت های معمول بخش جراحی استفاده می کردند . اضطراب بیماران در دو گروه با بعد از ظهر روز قبل از عمل و صبح عمل با پرسش نامه اضطراب اسپیل برگر و چک لیست ثبت علائم حیاتی سنجیده شد، و در پایان نمونه گیری، میزان کاهش اضطراب گروه آزمون و شاهد مقایسه گردید . تجزیه و تحلیل یافته های آزمون آماری نشان از آن داشت که میزان اضطراب بیماران قبل از عمل جراحی، به تاثیر از آوای قرآن، کاهش یافته است .
3 . بررسی تاثیر آوای قرآن کریم بر میزان اضطراب بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه قلبی یکی از بیمارستان های منتخب تهران در سال 1376 .
پژوهش مذکور، یک مطالعه نیمه تجربی بود که با هدف مطالعه تاثیر آوای قرآن کریم بر میزان اضطراب بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه قلبی یکی از بیمارستان های منتخب شهر تهران انجام شده است . تعداد نمونه های این پژوهش 60 نفر بودند که به صورتی تصادفی و با استفاده از قرعه کشی در دو گروه آزمایش کنترل قرار گرفتند . جهت گرد آوری داده ها، از پرسش نامه دو قسمتی استفاده شد . قسمت اول پرسش نامه مربوط به اطلاعات فردی و سؤالاتی در مورد موسیقی های مذهبی بود، و بخش دوم، شامل پرسش نامه استاندارد اسپیل برگر بود . در این پژوهش برای گروه آزمایش با صدای استاد عبدالباسط، آیات 10 تا 23 سوره یوسف با استفاده از ضبط صوت مجهز به هدفون به مدت 20 دقیقه پخش شد . قبل و بعد از پخش آوای قرآن کریم، در دو گروه آزمایش و کنترل فرم اضطراب اسپیل برگر توسط واحدها تکمیل و جهت تعیین میزان اثر بخش آوای قرآن کریم، اختلاف نمرات اضطراب قبل و بعد از مداخله، محاسبه گردید . برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری تی، فیشر، کای اسکوئر و کوکران استفاده شد . نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که استماع آوای قرآن کریم باعث کاهش اضطراب بیماران می شود .
نتیجه
در سال های آغازین قرن بیست و یکم نیز توجه و گرایش به معنویت مهم ترین پدیده زمان ماست، و دیگر همانند گذشته، جدال با معنویت و خداوند، جدالی ترقی خواهانه به نظر نمی رسد . از یک طرف علم در پاسخ به سؤالات انسان اظهار عجز و ناتوانی می کند و به قول سارتر (1971) علم مرده است، و از طرف دیگر احساس تنهایی، ناامنی، پوچی و وانهادگی او را سخت می آزرد . راه نجات از این بحران در آمیختن معنویت و عقلانیت است که یک پای آن وحی و پای دیگرش عقل است .
منبع : حوزه
پدید آورنده : مرتضی شیرودی ، صفحه 28

تلاوت تصویری حاج حمید عباسی در کویت

آرشیو مسابقات قرآن
2015-04-14 11:42:39

اختصاصی تنغیم / در این پست تلاوت زیبای حاج حمید عباسی قاری خوش صدای کشورمان در مسابقات بین المللی کویت را تقدیم خواهیم کرد که آیات ابتدایی سوره روم را به زیبایی تلاوت می کند . ضمن تقدیر و تشکر از دوست عزیز و قرآنی برادر "صادق مزرعه فرد" به خاطر ارسال این فایل تصویری ، از شما دعوت می کنیم در ادامه مطلب این تلاوت را دریافت کنید.

مسابقات قرآن خاندان طاروطی

اخبار مسابقات
2014-11-11 07:29:14

به گزارش تنغیم به نقل از فارس ، روز گذشته ششمین دوره مسابقه قرآن خاندان طاروطی‌های مصر که توسط قاری مشهور مصری «عبدالفتاح الطاروطی» برگزار می‌شود با معرفی 5 نفر برتر در استان‌های مصر به کار خود پایان داد. در این مسابقات علاوه بر این از خبرنگاران قرآنی که این مسابقات را برای روزنامه‌های الوفد مصر، الریاض عربستان و برخی رسانه‌های دیگر پوشش می‌دادند تقدیر کرد.

مزایا و تسهیلات دارندگان گواهینامه‌های تخصصی قرائت

اخبار قرآنی
2015-04-28 10:19:35

 به دنبال برگزاری طرح ارزیابی قاریان و مدرسان قرائت قرآن کریم جهت رتبه‌بندی و اعطای گواهینامه‌های تخصصی به ایشان، مزایا و تسهیلاتی از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد.به گزارش تنغیم به نقل از سایت اطلاع رسانی شورای عالی قرآن، این مزایا در مصوبه شماره 757 در جلسه تاریخ 18 آذر 93 به تصویب رسیده و برای اجرا به بنياد ملي نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامي، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ابلاغ شده است.

برنامه پنجمین روز مسابقات بین المللی

اخبار مسابقات
2015-05-20 12:51:47

پنجمین روز مسابقات بین‌المللی قرآن کریم با تلاوت آیاتی از قرآن کریم توسط  «مسعود سیاح گرجی» قاری افتخاری آغاز شد. پس از آن ، رقابت‌های نمایندگان کشورهای مختلف این دوره از مسابقات بین‌المللی قرآن کریم در رشته حفظ و قرائت برگزار خواهد شد که در این روز از مسابقات ، 5 حافظ و 13 قاری به رقابت می‌پردازند.

سوره بقره حاج جاسم موسوی

مجموعه قاریان ایرانی
2014-04-18 06:18:56

تلاوتی از سوره مبارکه بقره که توسط حاج جام موسوی در ماه مبارک رمضان سال 92 در استودیوی شبکه استانی خوزستان اجرا شده است را تقدیم شما می کنیم . انشالله که مورد توجه شما عزیزان قرارگیرد .

 

تلاوت سوره بقره - حاج جاسم موسوی- 4 دقیقه

 

 

ابتهال غدیر حاج حامد ولیزاده

ابتهال
2014-04-18 07:39:07

با سلام . در ادامه مطلب ابتهال غدیر با صدای حاج حامد ولیزاده که در مسابقات استانی تواشیح و ابتهال سال 92 اجرا شده است را در ادامه مطلب تقدیم خواهیم کرد .

 

ابتهال غدیر - حاج حامد ولیزاده - 7 دقیقه

 

 


متن ابتهال:
لا اله الا الله ، محمد رسول الله
حُبِّي‌ لآلِ رَسُولِ اللهِ يَعْصِمُنِي‌             مِنْ كُلِّ إثْمٍ وَ هُمْ ذُخْرِي‌ وَ هُمْ جَاهِي
محبّت‌ من‌ به‌ اهل‌ بيت‌ رسول‌ خدا‌، مرا از هر گناهي‌ حفظ‌ ميكند‌،
و ايشانند ذخيرۀ من‌ و ايشانند مايۀ شرف‌ و افتخار من‌‌.
يَا شِيعَةَ الْحَقِّ قُولِي‌ بِالوَفَاء لَهُمْ           وَ فَاخِري‌ بِهِم مَنْ شِئتِ أوْ بَاهِي‌
اي‌ شيعۀ حق‌‌، اعتقاد به‌ وفاي‌ براي‌ آنها داشته‌ باش‌
و به‌ آنان‌ بر هر كس‌ كه‌ خواهي‌ افتخار يا مباهات‌ نما‌.
إذَا عَلَقْتِ بِحَبْلٍ مِنْ أبِي‌ حَسَنٍ                     فَقَدْ عَلَقْتِ بِحَبْلٍ فِي‌ يَدِاللهِ
هر گاه‌ به‌ ريسمان‌ ابوالحسن‌ عليه‌ السّلام‌ چنگ‌ زني‌
هر آينه‌ به‌ ريسماني‌ كه‌ دردست‌ خداست‌ چنگ‌ زده‌اي‌‌.
حَمَي‌ الإلَهُ بِهِ الإسْلَامَ فَهُوَ بِهِ                  يُزْهِي‌ عَلَي‌ كُلِّ دِينٍ قَبْلَهُ زَاهِ
خداوند اسلام‌ را به‌ سبب‌ او حفظ‌ و حمايت‌ كرده‌ است‌‌،
از اينرو اسلام‌ به‌ سبب‌ او بر تمام‌ اديان‌ پيش‌ از خود مباهات‌ ميورزد‌.
بَعْلُ الْبَتُولِ وَ مَا كُنَّا لِتَهْدِيَنَا                       أئِمَّةٌ مِنْ نَبِيَّ اللهِ لَوْ لَاهِي‌
علي‌ شوهر بتول‌ است‌ و اگر بتول‌ نبود‌، ما از پيغمبر
 خدا امامان‌ و پيشواياني‌ كه‌ ما را هدايت‌ كنند نداشتيم‌‌.
نَصَّ النَّبِيُّ عَلَيْهِ فِي‌ الْغَدِيرِ فَمَا                     زَوَاهُ إلاّ ظَنِينٌ دِينُهُ وَاهِ
پيغمبر در روز غدير بر امامت‌ و ولايت‌ او تصريح‌ نمود‌.
 و بنابراين‌ كسي‌ علي‌ را منزوي‌ نكرد مگر آن‌ كه‌ دينش‌ سست‌ و متّهم‌ بود.
اللهم صل وسَلِّم وزِد و بارِک علی رَسولِ الله و آلهِ الاَطهار

شاعر : قاضی جلیس

فضیلت و فلسفه روزه از منظر معصومین

مقالات قرآنی
2015-06-19 20:41:44

1-پايه هاي اسلام :امام باقر عليه السلام ميفرمايند: اسلام بر پنج چيز استوار است : نماز، زکات، حج، روزه و ولايت رهبري اسلامي

2-فلسفه روزه : امام صادق (ع) فرمود : خداوند روزه را واجب کرد تا بدين وسيله دارا وندارا (غني وفقير) مساوي گردند

3- روزه آزمون اخلاص : امام علي (ع) فرمود : خداوند روزه را واجب کرد تا به وسيله آن اخلاص خلق را بيازمايد

4- روزه ياد آور قيامت: امام رضا (ع) فرمود : مردم به انجام روزه امر شده اند تا درد گرسنگي وتشنگي را بفهمد و به واسطه آن فقر و بيچارگي آخرت را بيابند

5-روزه زکات بدن: رسول خدا(ص) فرمود : براي هر چيزي زکاتي است و زکات بدنها روزه است

6-روزه سپر آتش : رسول خدا (ص) فرمود : روزه سپر آتش جهنم است يعني بواسطه روز هگرفتن انسان از از آتش جهنم در امان خواهد بود

7- اهميت روزه : قال رسول الله : روزه گرفتن در گرما جهاد است

8- روزه نفس : قال امير المومنين : لذت هاي نفس از لذت هاي دنيوي سودمندترين روزه هاست

9- روزه واقعي : قال امير المومنين : روزه پرهيز از حرامها است همچنانکه شخص از خوردني ونوشيدني پرهيز ميکند

10- برترين روزه : قال امير المومنين : روزه قلب بهتر از روزه زبان است و روزه زبان بهتر از روزه شکم است

11-روزه چشم و گوش

قال الصادق عليه السلام اذا صمت فليصم سمعك و بصرك و شعرك و جلدك.

امام صادق عليه السلام فرمود: آنگاه كه روزه مى‏گيرى بايد چشم و گوش و مو و پوست تو هم روزه‏دار باشند.«يعنى از گناهان پرهيز كند.»

12-روزه اعضا و جوارح : عن فاطمه الزهرا سلام الله عليها

ما يصنع الصائم بصيامه اذا لم يصن لسانه و سمعه و بصره و جوارحه. حضرت زهرا عليها السلام فرمود:

روزه‏دارى كه زبان و گوش و چشم و جوارح خود را حفظ نكرده روزه‏اش به چه كارش خواهد آمد.

13-روزه ناقص :قال الباقر عليه السلام :لا صيام لمن عصى الامام و لا صيام لعبد ابق حتى يرجع و لا صيام لامراة ناشزة حتى تتوب و لاصيام لولد عاق حتى يبر.

امام باقر عليه السلام فرمود: روزه اين افراد كامل نيست:

1 - كسى كه امام (رهبر) را نافرمانى كند. 2 - بنده فرارى تا زمانى كه برگردد. 3 - زنى كه اطاعت‏شوهر نكرده تا اينكه توبه كند. 4 - فرزندى كه نافرمان شده تا اينكه فرمانبردار شود.

14-روزه بى ارزش : قال اميرالمومنين عليه السلام :كم من صائم ليس له من صيامه الا الجوع و الظما و كم من قائم ليس له من قيامه الا السهر و العناء.

امام على عليه السلام فرمود: چه بسا روزه‏دارى كه از روزه‏اش جز گرسنگى و تشنگى بهره‏اى ندارد و چه بسا شب زنده‏دارى كه از نمازش جز بيخوابى و سختى سودى نمى‏برد.

15-روزه و صبر :عن الصادق عليه السلام فى قول الله عزوجل «واستعينوا بالصبر و الصلوة‏»

قال: الصبر الصوم:امام صادق عليه السلام فرمود: خداوند عزو جل كه فرموده است: از صبر و نماز كمك بگيريد، صبر، روزه است

16-روزه و صدقه :قال الصادق عليه السلام :صدقه درهم افضل من صيام يوم. امام صادق عليه السلام فرمود :

يك درهم صدقه دادن از يك روز روزه مستحبى برتر و والاتر است.

17-پاداش روزه :  قال رسول الله صلى الله عليه و آله: قال الله تعالى الصوم لى و انا اجزى به

رسول خدا فرمود خداى تعالى فرموده است: روزه براى من است و من پاداش آن را مى‏دهم.

18-جرعه نوشان بهشت :قال رسول الله صلى الله عليه و آله :

من منعه الصوم من طعام يشتهيه كان حقا على الله ان يطعمه من طعام الجنة و يسقيه من شرابها.

رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود: كسى كه روزه او را از غذاهاى مورد علاقه‏اش باز دارد برخداست كه به او از غذاهاى بهشتى بخورانند و از شرابهاى بهشتى به او بنوشاند.

19-خوشا بحال روزه داران :قال رسول الله صلى الله عليه و آله :طوبى لمن ظما او جاع لله اولئك الذين يشبعون يوم القيامة

رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود: خوشا بحال كسانى كه براى خدا گرسنه و تشنه شده‏اند اينان در روز قيامت‏سير مى‏شوند.

20-مژده به روزه‏داران : قال الصادق عليه السلام :

من صام لله عزوجل يوما فى شدة الحر فاصابه ظما و كل الله به الف ملك يمسحون وجهه و يبشرونه حتى اذا افطر. هر كس كه در روز بسيار گرم براى خدا روزه بگيرد و تشنه شود خداوند هزار فرشته را مى‏گمارد تا دست‏به چهره او بكشند و او را بشارت دهند تا هنگامى كه افطار كند.

21-شادى روزه دار :قال الصادق عليه السلام :للصائم فرحتان فرحة عند افطاره و فرحة عند لقاء ربه

براى روزه دار دو سرور و خوشحالى است: 1 - هنگام افطار 2 - هنگام لقاء پروردگار (وقت مردن و در قيامت)

22-بهشت و باب روزه‏دارن : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : ان للجنة بابا يدعى الريان لا يدخل منه الا الصائمون. براى بهشت درى است‏بنام (ريان) كه از آن فقط روزه داران وارد مى‏شوند.

23-دعاى روزه‏داران :قال الكاظم (عليه السلام) دعوة الصائم تستجاب عند افطاره

دعاى شخص روزه‏دار هنگام افطار مستجاب مى‏شود.

24-بهار مومنان :قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) :

الشتاء ربيع المومن يطول فيه ليله فيستعين به على قيامه و يقصر فيه نهاره فيستعين به على صيامه.

زمستان بهار مومن است از شبهاى طولانى‏اش براى شب زنده‏دارى واز روزهاى كوتاهش براى روزه دارى بهره مى‏گيرد.

25-روزه مستحبى

قال الصادق (عليه السلام): من جاء بالحسنة فله عشر امثالها من ذلک صيام ثلاثة ايام من کل شهر.

امام صادق عليه السلام فرمود: هر کس کار نيکى انجام دهد ده برابر آن پاداش دارد و از جمله آنها سه روز روزه در هر ماه است.

26-روزه ماه رجب:قال الکاظم (عليه السلام): رجب نهر فى الجنه اشد بياضا من اللبن و احلى من العسل فمن صام يوما من رجب سقاه الله من ذلک النهر.

امام کاظم (عليه السلام) فرمود: رجب نام نهرى است در بهشت از شير سفيدتر و از عسل شيرين‏تر هرکس يک روز از ماه رجب را روزه بگيرد خداوند از آن نهر به او مى‏نوشاند. من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 56 ح 2

27-روزه ماه شعبان:من صام ثلاثة ايام من اخر شعبان و وصلها بشهر رمضان کتب الله له صوم شهرين متتابعين.امام صادق (عليه السلام) فرمود: هر کس سه روز آخر ماه شعبان را روزه بگيرد و به روزه ماه رمضان وصل کند خداوند ثواب روزه دو ماه پى در پى را برايش محسوب مى‏کند. وسائل الشيعه ج 7 ص 375،ح 22

28-افطارى دادن:قال الصادق (عليه السلام)

من فطر صائما فله مثل اجره 7; امام صادق (عليه السلام) فرمود: هر کس روزه دارى را افطار دهد، براى او هم مثل اجر روزه دار است.

29-افطارى دادن:قال الکاظم (عليه السلام)

فطرک اخاک الصائم خير من صيامک: امام کاظم (عليه السلام) فرمود: افطارى دادن به برادر روزه دارت از گرفتن روزه (مستحبى) بهتر است.

30-روزه خوارى

31-رمضان ماه خدا:قال اميرالمومنين: شهر رمضان شهر الله و شعبان شهر رسول الله و رجب شهرى

امام على (عليه السلام) فرمود: رمضان ماه خدا و شعبان ماه رسول خدا و رجب ماه من است.

32-رمضان ماه رحمت:قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): ... و هو شهر اوله رحمة و اوسطه مغفرة و اخره

33-فضيلت ماه رمضان:قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) ان ابواب السماء تفتح فى اول ليلة من شهر رمضان و لا تغلق الى اخر ليلة منه

رسول خدا (صلى الله عليه و آله) فرمود: درهاى آسمان در اولين شب ماه رمضان گشوده مى‏شود و تا آخرين شب آن بسته نخواهد شد.

34-اهميت ماه رمضانقال رسول الله (صلى الله عليه و آله)

لو يعلم العبد ما فى رمضان لود ان يکون رمضان السنة

35-قرآن و ماه رمضان : قال الرضا (عليه السلام)

من قرا فى شهر رمضان اية من کتاب الله کان کمن ختم القران فى غيره من الشهور.

امام رضا (عليه السلام) فرمود:

هر کس ماه رمضان يک آيه از کتاب خدا را قرائت کند مثل اينست که درماههاى ديگر تمام قرآن را بخواند.

36-شب سرنوشت‏ ساز:قال الصادق (عليه السلام) راس السنة ليلة القدر يکتب فيها ما يکون من السنة الى السنة.

آغاز سال (حساب اعمال) شب قدر است. در آن شب برنامه سال آينده نوشته مى‏شود.

37-برترى شب قدر: قيل لابى عبد الله (عليه السلام)

کيف تکون ليلة القدر خيرا من الف شهر؟ قال: العمل الصالح فيها خير من العمل فى الف شهر ليس فيها ليلة القدر.

از امام صادق (عليه السلام) سوال شد: چگونه شب قدر از هزار ماه بهتر است؟

حضرت فرمود: کار نيک در آن شب از کار در هزار ماه که در آنها شب قدر نباشد بهتر است.

38-تقدير اعمال :قال الصادق (عليه السلام)

التقدير فى ليلة تسعة عشر و الابرام فى ليلة احدى و عشرين و الامضاء فى ليلة ثلاث و عشرين.

برآورد اعمال در شب نوزدهم انجام مى‏گيرد و تصويب آن در شب بيست ويکم و تنفيذ آن در شب بيست‏سوم.

39-احياء شب قدر: عن فضيل بن يسار قال:

کان ابو جعفر (عليه السلام) اذا کان ليلة احدى و عشرين و ليلة ثلاث و عشرين اخذ فى الدعا حتى يزول الليل فاذا زال الليل صلى.

فضيل بن يسار گويد:

امام باقر (عليه السلام) در شب بيست و يکم و بيست‏سوم ماه رمضان مشغول دعا مى‏شد تا شب بسر آيد و آنگاه که شب به پايان مى‏رسيد نماز صبح را مى‏خواند. وسائل الشيعه، ج 7، ص 260، ح 4

40-زکات فطره: قال الصادق (عليه السلام)

ان من تمام الصوم اعطاء الزکاة يعنى الفطرة کما ان الصلوة على النبى (صلى الله عليه و آله) من تمام الصلوة.

امام صادق (عليه السلام) فرمود:

تکميل روزه به پرداخت زکاة يعنى فطره است، همچنان که صلوات بر پيامبر (صلى الله عليه و آله) کمال نماز است.

ب: روزه از منظر بزرگان

پيامبر خدا صلي‌اللّه‌عليه‌وآله: رمضان، بدين سبب رمضان ناميده شده است که گناهان را مي‌سوزاند. ‌ ‌

نگوييد: رمضان؛ چون رمضان يکي از نام‌هاي خداي متعال است، بلکه بگوييد: ماه رمضان. ‌ ‌

اگر بنده ارزش ماه رمضان را بداند، آرزو مي‌کند که سراسر سال، رمضان باشد.در هنگام فرا رسيدن ماه رمضان، پيامبر اکرم صلي‌اللّه‌عليه‌وآله سه بار فرمود: سبحان‌اللّه به پيشواز عجب ماهي مي‌رويد، و عجب ماهي به شما روي مي‌آورد.

رسول خدا صلي‌اللّه‌عليه‌وآله سه روز مانده از ماه شعبان، به بلال دستور مي‌داد در ميان مردم جار بزند. پس مردم را جمع مي‌کرد و بر منبر مي‌رفت و حمد و ثناي خدا مي‌گفت و مي‌فرمود: اي مردم همانا اين ماه به شما روي آورده و آن سرور همه ماه‌هاست. در آن شبي وجود دارد که از هزار ماه بهتر است. در اين ماه درهاي دوزخ بسته و درهاي بهشت گشوده مي‌شود. هر که اين ماه را در يابد و آمرزيده نشود خداوند او را از رحمت خود دور گرداند.

امام علي عليه السلام: روزي رسول خدا صلي‌اللّه‌عليه‌وآله براي ما خطبه‌اي ايراد کرد و فرمود: اي مردم همانا ماه با برکت و رحمت و آمرزش به شما روي آورده است. اين ماه نزد خدا بهترين ماه است و روزهايش بهترين روزها و شبهايش بهترين شب‌ها و ساعت‌هايش بهترين ساعات. در اين ماه شما به ميهماني خدا دعوت شده‌ايد و در زمره بهره‌مندان از کرامت خداوند قرار گرفته‌ايد. در اين ماه نفس‌هاي شما تسبيح خداست و خواب شما عبادت است و اعمال شما پذيرفته و دعايتان به اجابت مي‌رسد ...، من برخاستم و عرض کردم: اي رسول خد بهترين عمل در اين ماه چيست؟ پيامبر فرمود: اي ابالحسن بهترين عمل در اين ماه خويشتن‌داري از حرام‌هاي خداي عزوجل است.

امام محمد باقر عليه‌السلام: رسول خدا صلي‌اللّه‌عليه‌وآله در آخرين جمعه ماه شعبان براي مردم خطبه‌اي ايراد کرد. ابتدا حمد و ثناي الهي گفت و سپس فرمود: اي مردم همانا ماهي بر سر شما سايه‌افکنده که در آن شبي هست بهتر از هزار ماه. آن ماه رمضان است که خداوند روزه خود را در آن واجب کرده و يک شب نماز نافله در اين ماه را برابر با هفتاد شب نافله در ديگر ماه‌ها قرار داده است.از سفارش‌هاي امام صادق عليه‌السلام به فرزندانش در هنگام حلول ماه رمضان: جان‌هاي خود را به تلاش و کوشش وا داريد؛ زيرا در اين ماه روزي‌ها قسمت و اجل‌ها نوشته مي‌شود و در آن، نام‌هاي ميهمانان خدا که بر او وارد مي‌شوند، نوشته مي‌گردد. در اين ماه شبي هست که عمل عبادت در آن از عمل هزار شب بهتر است. امام سجاد عليه‌السلام در هنگام حلول ماه رمضان، چنين دعا مي‌کرد: ستايش خدايي را که دين خود را به ما ارزاني داشت و ما را به آيين خويش اسلام اختصاص داد و در راه‌هاي احسان و نيکي خود در آورد، تا با نعمت و احسان او، آن راه‌ها را به سوي خشنوديش بپيماييم؛ ستايشي که آن را از ما بپذيرد و به وسيله آن از ما خشنود گردد. و ستايش خدايي را که ماه خود، رمضان، ماه روزه و ماه اسلام و ماه پاکيزگي و ماه تصفيه و ماه قيام به عبادت و شب زنده‌داري را يکي از اين راه‌ها قرار داد.

تلاوت استاد بسیونی در مسابقات

مجموعه قاریان مصری
2014-06-01 06:11:10

اختصاصی تنغیم / در این مطلب تلاوت بسیار زیبای استاد محمد بسیونی در مسابقات بین المللی قرآن کریم تهران را تقدیم خواهیم کرد که آیاتی است از سوره فتح . کمتر کسی انتظار داشت که استاد بسیونی در این سن و سال بتواند چنین تلاوت زیبا و دلنشینی را ارائه کنند . استاد بسیونی در سال ۱۳۳۰ ه.ش. در کشور مصر به دنیا آمد و با کمک پدر از کودکی به آموزش علوم قرآنی پرداخت .

مقطع زیبای استاد عبدالفتاح طاروطی

مقاطع زیبای تلاوت
2015-08-22 09:12:44

اختصاصی تنغیم / در این بخش مقطع زیبای سوره شمس با صدای استاد عبدالفتاح طاروطی در مقام  صبا  تقدیم خواهد شد.

خاطرات محمدتقی مروت

اخبار قرآنی
2014-10-22 06:05:55

محمدتقی مروت، اولین قاری بین‌المللی کشور و از دوستان مرحوم استاد مولایی از روزهای به‌یادماندنی می‌گوید که همسفر با استاد در جلسات قرآن مشهد مقدس شرکت می‌کرد و از شب‌های پر‌خاطره ماه رمضان ‌گفت که مشتاقانه تا نیمه‌های شب به سخنان استاد گوش فرامی‌داد.

مسابقات بین‌المللی قرآن مالزی آغاز شد

اخبار مسابقات
2015-06-10 03:57:13

مراسم افتتاحیه پنجاه و هفتمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن مالزی طی مراسمی عصر دیروز ، ۱۹ خردادماه با حضور مقامات رسمی مالزی و تلاوت استاد شیخ عبدالفتاح الطاروطی و رقابت سه قاری متسابق پایان یافت.

فینالیست‌های مسابقات بین‌المللی قرآن

اخبار مسابقات
2014-06-01 06:31:16

 فینالیست‌های سی‌ویکمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم مشخص شدند و نمایندگان فیلیپین و ایران در صدر قرار گرفتند. به گزارش تنغیم به نقل از خبرگزاری فارس فینالیست‌های سی‌ویکمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم مشخص شدند و نمایندگان فیلیپین و ایران به عنوان نفر اول رشته‌های تلاوت و حفظ مسابقات به فینال راه‌ پیدا کردند.

دلایل افت تلاوت معناگرا در ایران

اخبار قرآنی
2014-11-23 17:47:47

 

احمد ابوالقاسمی معتقد است مستمعان در فاصله گرفتن قاریان از تلاوت معنی‌گرا نقش مهمی ایفا می‌کنند. وی کیفیت تلاوت قاریان را متأثر از دانش مردم از فنون تلاوت می‌داند که در نحوه تشویق‌ قاریان متبلور است. 

مصاحبه خواندنی استاد شاه میوه درباره مسابقات بین المللی

اخبار مسابقات
2015-05-25 14:01:49

 تلاوت قاری مصری از نظر تجوید و وقف و ابتدا اشکالات زیادی داشت/ دانش هوشمندانه خواند و مستحق اولی بود.

بهزادفر ، حائز رتبه سوم مسابقات امارات

اخبار مسابقات
2015-07-06 18:27:49

محمد‌حسین بهزاد‌فر نماینده کشورمان در مسابقات بین‌المللی قرآن امارات شب گذشته به مقام سوم رشته احسن‌الاصوات این رقابت‌ها دست‌ یافت.

فراخوان مسابقات قرآن «تلاوت» اواخر مرداد اعلام می‌شود

اخبار مسابقات
2014-07-26 17:33:30

 

فراخوان دومین دوره مسابقات قرآن «تلاوت» سازمان دارالقرآن الکریم ، با افزوده شدن رشته حفظ ۱۵ جزء، اواخر مردادماه اعلام می‌شود.

وب سایت تنغیم در تلگرام

اخبار قرآنی
2015-04-14 21:24:35

 با عرض سلام وادب حضور علاقمندان کلام وحی و هنر تلاوت قصد داریم تا رویکرد جدیدی را مشارکت بازدید کنندگان محترم سایت تنغیم آغاز کنیم . با توجه به فراگیر بودن شبکه فضای مجازی و دسترسی آسان عزیزان علاقمند به تلاوت ها ، قصد داریم ازین به بعد تلاوتها، ابتهالات، تواشیح و مدیحه های دینی ارسالی دوستان از استان های مختلف را بر روی سایت قرار دهیم . لذا از قرآنیان سراسر کشور خواهشمندیم در صورت تمایل ، با عضویت در گروه تنغیم بر روی نرم افزار ارتباطی تلگرام ، فایلهای قرآنی خود را جهت درج در سایت از این طریق ارسال نمایند.

2 اذان با صدای استاد شحات محمد انور

اذان
2015-08-16 06:06:17

اختصاصی تنغیم / در این بخش دو اذان بسیار زیبا با صدای استاد شحات محمد انور تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد .